ระบบติดตามและประเมินผลการขับเคลื่อนการจัดการอาชีวศึกษา

electronic Monitoring and Evaluation Vocational System : e-MVS